Polega na reprezentacji Klienta w konkretnej sprawie na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług prawnych oraz w oparciu u udzielone pełnomocnictwo bądź upoważnienie do obrony. Zastępstwo procesowe obejmuje sporządzanie pism i oświadczeń procesowych, stosownie do potrzeb, występowanie przed sądem prowadzącym sprawę oraz okresowe konsultacje.

1. W zakresie prawa cywilnego, prawa rodzinnego (procesowe i nieprocesowe), prawa gospodarczego oraz prawa pracy oferta obejmuje wszelkie rodzaje postępowań sądowych.

Sporządzanie pism obejmuje, m.in. takie pisma jak: pozew, wniosek, apelacja, zażalenie, skarga na referendarza sądowego, skarga na przewlekłość postępowania, sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od wyroku zaocznego.

Zakres świadczonych usług prawo cywilne >

W zakresie windykacji wierzytelności pełnomocnik podejmuje również takie czynności jak sporządzanie skarg na czynność komornika, pozwów o pozbawienie tytułów wykonawczych wykonalności, pozwów w sprawach zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, wniosków o wyjawienie majątku dłużnika.

2. W zakresie prawa administracyjnego oferta obejmuje reprezentację Klienta w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Sporządzanie pism obejmuje, m.in. takie pisma jak: odwołanie, zażalenie, skarga do sądu administracyjnego, skargi i wnioski do organów administracji państwowej i samorządowej.

Zakres świadczonych usług prawo administracyjne >

3. W zakresie prawa karnego, prawa wykroczeń oraz prawa karnego skarbowego oferta obejmuje zlecenie obrony w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją, postępowaniu sądowym oraz postępowaniu wykonawczym (obrona osób podejrzanych, obwinionych, oskarżonych, skazanych – adwokat działa jako obrońca), pełnienie czynności pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych i prywatnych.

Sporządzanie pism obejmuje, m.in. takie pisma jak: zawiadomienie o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa, zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego, zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego, akt oskarżenia, odpowiedź na akt oskarżenia, apelacja, zażalenie na zastosowanie środka zapobiegawczego, wniosek o odroczenie wykonania kary, wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie, wniosek o przerwę w karze.

Zakres świadczonych usług prawo karne >