Poniżej podano przykładowe sprawy, którymi zajmuje się Kancelaria.

Jeżeli Państwa problem prawny nie mieści się w poniższej klasyfikacji, zapraszam do kontaktu celem ustalenia czy Kancelaria zajmuje się danym typem spraw.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 • rozwód
 • separacja,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • podział majątku wspólnego,
 • alimenty (ustanowienie, podwyższenie, obniżenie i zniesienie obowiązku alimentacyjnego),
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
 • wydawanie zarządzeń opiekuńczych (np. wyrażenie zgody na wydanie paszportu dla dziecka, zmiana nazwiska dziecka, zarząd majątkiem dziecka),
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • przysposobienie,
 • sprawy opiekuńcze (np. rodzina zastępcza, opieka dla małoletniego),
 • ubezwłasnowolnienie całkowite, ubezwłasnowolnienie częściowe,
 • postępowanie w sprawach nieletnich

PRAWO CYWILNE

 1. prawo rzeczowe:
  • własność nieruchomości,
  • użytkowanie wieczyste,
  • ustanowienie drogi koniecznej,
  • immisje,
  • zasiedzenie nieruchomości,
  • zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli,
  • zniesienie współwłasności,
  • rozporządzanie rzeczą wspólną,
  • ochrona własności – roszczenia windykacyjne i negatoryjne,
  • zwrot nakładów poniesionych na nieruchomość,
  • ograniczone prawa rzeczowe (służebności gruntowe, osobiste i przesyłu, użytkowanie, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipoteka),
  • naruszenie posiadania (ochrona posesoryjna),
  • odrębna własność lokalu,
  • opróżnienie lokalu (eksmisja),
  • sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości,
  • rozgraniczenie gruntów,
  • księgi wieczyste (wpis i wykreślenie, ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym)
 2. prawo spadkowe:
  • dziedziczenie,
  • spadek (przyjęcie, odrzucenie, zapis, polecenie),
  • testament (spisanie – ważność, otwarcie, unieważnienie, ogłoszenie, nakazanie złożenia ),
  • zapis windykacyjny,
  • zachowek,
  • spis inwentarza,
  • dział spadku,
  • umowy dotyczące spadku,
  • akty własności ziemi
 3. ogólne prawo cywilne oraz prawo zobowiązań:
  • różnego typu umowy (np. sprzedaż, zamiana, dostawa, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, najem, dzierżawa, leasing, użyczenie, pożyczka, zlecenie, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu, umowa spedycji, umowa ubezpieczenia, przechowanie, poręczenie, darowizna, renta, dożywocie, ugoda),
  • sprzedaż konsumencka,
  • niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania,
  • zawarcie umowy, jej forma i skutki,
  • gwarancja,
  • rękojmia,
  • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli (złożonych pod wpływem błędu, groźby, z zastosowaniem podstępu),
  • odstąpienie od umowy,
  • uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu,
  • naruszenie dóbr osobistych,
  • bezpodstawne wzbogacenie,
  • szkody na osobie i rzeczy – odszkodowania,
  • zadośćuczynienie,
  • potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu,
  • zamiana wierzyciela (cesja wierzytelności, wstąpienie w prawa wierzyciela),
  • ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska)

PRAWO KARNE

 • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu,
 • znęcanie się,
 • rozbój,
 • kradzież,
 • oszustwo,
 • uporczywe uchylanie się od alimentacji,
 • zniesławienie,
 • zniewaga,
 • nietykalność cielesna,
 • z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

SPRAWY O WYKROCZENIA

 • wykroczenia drogowe,
 • zabronione zachowanie się w miejscach publicznych,
 • zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu,
 • złośliwe niepokojenie drugiego człowieka