Usługi kierowane są do osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz innych podmiotów
(np. stowarzyszeń, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, instytucji publicznych).

PORADY I OPINIE PRAWNE

Poradą prawną jest analiza przedstawionego przez Klienta problemu prawnego na podstawie przedstawionych dokumentów lub ustnego opisu zagadnienia.

Porady ustne udzielane są bezpośrednio w trakcie spotkania bądź po uprzednim zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami.

Bezpośrednia rozmowa z Klientem pozwala na jak najlepsze poznanie jego sytuacji prawnej, wyjaśnienie przepisów prawa oraz wskazanie możliwych sposobów działania.

W czasie spotkania istnieje możliwość zlecenia adwokatowi prowadzenia sprawy i udzielenia pełnomocnictwa do jej prowadzenia.

Opinia prawna stanowi pisemną analizę przedstawionego problemu prawnego, zawiera opis przedstawionego problemu, wskazanie przepisów prawa mających zastosowanie do danej sytuacji, analizę problemu w kontekście wskazanych przepisów prawa, a także wnioski zawierające optymalne rozwiązanie problemu. Najczęściej zlecana jest przy rozwiązywaniu złożonych zagadnień prawnych, wymagających analizy akt sądowych lub dokumentów.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SPOTKANIA?

  1. Umów spotkanie kontaktując się z kancelarią
  2. Zgromadź i przygotuj potrzebne informacje oraz dokumenty.
    Często (ale nie zawsze) problemy prawne dotyczą sytuacji, w których istnieją dokumenty (np. wyrok, numer księgi wieczystej, decyzja administracyjna, pismo z sądu). Zawsze warto zabrać je na spotkanie. Jeśli posiadasz jakieś istotne informacje dotyczące problemu również przekaż je adwokatowi.
  3. Jeśli wiesz, że istnieją dokumenty ale ich nie posiadasz, istnieje możliwość zlecenia adwokatowi pozyskania tych dokumentów. Możliwość ich uzyskania analizowana jest indywidualnie.
  4. Określ problem i pytania, na które chciałbyś uzyskać odpowiedzi.

REPREZENTACJA PRZED SĄDAMI (PEŁNOMOCNIK, OBROŃCA W SPRAWIE)

Usługa polega na zleceniu przez Klienta prowadzenia sprawy przed organami ścigania (Policją, prokuraturą) w sprawach karnych i o wykroczenia.

Po zleceniu prowadzenia sprawy, Adwokat zgłasza się do postępowania jako obrońca Klienta.

Prowadzenie sprawy obejmuje okresowe konsultacje Klienta z Adwokatem w toku sprawy, opracowywanie i wnoszenie do organów, stosownie do potrzeb, pism procesowych (np. zawiadomienie o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa, zażalenie na zatrzymanie), może również obejmować udział w przesłuchaniach prowadzonych przez organy ścigania, innych czynnościach w postępowaniu przygotowawczym, a także udział w posiedzeniach sądu.

REPREZENTACJA PRZED ORGANAMI PAŃSTWA

Usługa polega na zleceniu przez Klienta prowadzenia sprawy przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Po zleceniu prowadzenia sprawy, Adwokat zgłasza się do postępowania jako pełnomocnik Klienta.

Prowadzenie sprawy obejmuje okresowe konsultacje Klienta z Adwokatem w toku sprawy, opracowywanie i wnoszenie do organów, stosownie do potrzeb, pism (np. odwołanie, zażalenie, skarga do sądu administracyjnego), a także udział w rozprawie administracyjnej, sądowej.

PROJEKTY UMÓW I DOKUMENTÓW

Usługa polega na pisemnym opracowaniu projektów dokumentów takich jak np. umowy, statuty, regulaminy, oświadczenia, protokoły, pisma urzędowe, wnioski, wezwania, odwołania, reklamacje, podania, skargi, przy uwzględnieniu interesów Klienta i w celu ich zabezpieczenia.

Ponadto Adwokat świadczy pomoc prawną w zakresie konsultacji projektów umów, w tym notarialnych.

PISMA I WEZWANIA PRZEDSĄDOWE

Usługa polega na opracowaniu na zlecenie Klienta pisma, które, w zależności od zakresu zlecenia, zostaje wysłane przez Adwokata lub Klienta do drugiej strony sporu (np. wezwanie do zapłaty należności, pismo w przedmiocie uregulowania kwestii spadkowych po zmarłym, pismo w przedmiocie uregulowania wykonywania kontaktów z dzieckiem).

NEGOCJACJE

Polegają na przeprowadzeniu spotkań osobistych zainteresowanych stron w obecności Adwokata, w siedzibie Kancelarii lub w miejscu ustalonym przez strony albo na prowadzeniu przez Adwokata w imieniu Klienta korespondencji w danej sprawie.

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA

Polega przede wszystkim na obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (w tym spółki cywilnej), jak też osób prawnych.

Jej zakres obejmuje stałą pomoc we wszelkich zagadnieniach związanych ze stosowaniem prawa w formie konsultacji bądź w formie dyżurów w siedzibie Klienta.

Nadto, w ramach współpracy, wykonywane są takie czynności jak: sporządzanie projektów umów, opinii prawnych, prowadzenie negocjacji, rejestracja spółek, wprowadzanie zmian w umowach spółek, dokonywanie wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego.

W zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych Adwokat współpracuje z Radcą Prawnym Łukaszem Dampc.