Usługi kierowane są do osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz innych podmiotów
(np. stowarzyszeń, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, instytucji publicznych).

REPREZENTACJA PRZED ORGANAMI PAŃSTWA

Usługa polega na zleceniu przez Klienta prowadzenia sprawy przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Po zleceniu prowadzenia sprawy, Adwokat zgłasza się do postępowania jako pełnomocnik Klienta.

Prowadzenie sprawy obejmuje okresowe konsultacje Klienta z Adwokatem w toku sprawy, opracowywanie i wnoszenie do organów, stosownie do potrzeb, pism (np. odwołanie, zażalenie, skarga do sądu administracyjnego), a także udział w rozprawie administracyjnej, sądowej.