ABC prowadzenia sprawy (część I)

Pełnomocnictwo

Zlecenie prowadzenia sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi (adwokatowi, radcy prawnemu) wiąże się co do zasady z koniecznością udzielenia mu pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo może być ogólne – do zastępowania Mocodawcy (Klienta) we wszelkich procesach i we wszystkich instancjach, bądź może być udzielone do prowadzenia konkretnej sprawy. W sprawach m.in. o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa i o rozwód, o separację na żądanie jednego z małżonków, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia wymagane jest udzielenie pełnomocnictwa do prowadzenia danej sprawy, chociażby pełnomocnik posiadał pełnomocnictwo ogólne.

(zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. z 2014 poz.101 tekst jedn.)

 

Pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do:

1)   wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy;

2)   wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji;

3)   udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu;

4)   zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie;

5)   odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.

(zgodnie z art. 91 Kodeksu postępowania cywilnego)

Pełnomocnik jest obowiązany przy pierwszej czynności procesowej (np. składając do sądu pozew, wniosek) dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem Mocodawcy (Klienta).

Istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa przez stronę (Mocodawcę – Klienta) ustnie do protokołu na jawnym posiedzeniu sądowym.

(zgodnie z art. 89 Kodeksu postępowania cywilnego)

 Opłata skarbowa

Czynność polegająca na złożeniu dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w postępowaniu sądowym podlega co do zasady opłacie skarbowej. Opłata skarbowa należna jest od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Opłacie skarbowej nie podlega złożenie pełnomocnictwa, m. in. w sprawach o alimenty, w sprawach z zakresu opieki, kurateli, w sprawach o przysposobienie, w sprawach, w których Mocodawca jest zwolniony od kosztów sądowych, w sprawach ze stosunku pracy, w sprawach zakresu ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego, pełnomocnictwa udzielone członkom rodziny (małżonkowi, rodzicom, dziadkom, rodzeństwu, dzieciom, wnukom Mocodawcy).

Zwolnione od opłaty jest ponadto złożenie pełnomocnictwa w sprawach karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz w sprawach o wykroczenia.

(zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. z 2014 poz. 1628 tekst jedn.)

 

Aktualnie wysokość opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Organem podatkowym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Właściwym miejscowo jest organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu, a więc organ miejscowości, w której położony jest sąd, w którym toczy się (lub ma toczyć się) postępowanie sądowe i w którym składane jest pełnomocnictwo.

Dokonując wpłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa proszę o wskazanie w tytule przelewu, że jest to pełnomocnictwo udzielone na moją rzecz oraz wskazanie sprawy, której dotyczy.

Przykład: „opłata skarbowa od pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi Joannie Pinocy-Dampc w sprawie z powództwa/z wniosku …(imię, nazwisko) przeciwko …(imię ,nazwisko)”.

AKTUALNE numery rachunków bankowych, na które uiszcza się opłatę skarbową:

MIKOŁÓW – Rynek 16, 43-190 Mikołów

87 8436 0003 0000 0000 0071 0325

TYCHY – Aleja Niepodległości 49, 43 – 100 Tychy

44 1240 6960 0693 9999 9999 9999

KATOWICEul. Młyńska 4, 40-098 Katowice

46 1050 0099 5593 0211 1111 1111

GLIWICE – ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

51 1050 0099 5261 0410 0000 0055

RYBNIK – ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

38 1140 1179 0000 2224 1800 1067